شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه با موضوع معدن ملچ آرام

برگزاری جلسه پیامون موضوعات مربوط به معدن ملچ آرام

به گزارش روابط عمومی شرکت، صبح روز شنبه 1396/05/07 با حضور مدیرعامل شرکت آقایان دکتر نصیری، مهندس پاکزاد مشاور مدیرعامل، مهندس غلامی معاون معدنی، دکتر قاسمی مدیر ایمنی، مهندس شریفی رئیس معدن ملچ آرام، عسکرپور سرپرست امورمالی، مهندس قزوینی سرپرست دفترفنی و عنایت فرد زمین شناس شرکت با سرفصل گزارش اجرای البوم عملیات معدنی سال معدن ملچ آرام برگزار گردید.

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ جلسه با موضوع معدن ملچ آرام