شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

تودیع و معارفه مدیرعامل

تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان آزادشهر

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان آزادشهر در خصوص کارگران معادن شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق

مطالعه بیشتر...

چشم انداز و اهداف

چشم انداز و اهداف شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

چارت سازمانی

چارت سازمانی شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ