شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

دوره ایمنی اکلن 4 خرداد96

برگزاری دوره ایمنی در معدن اکلن 4 به همت واحد ایمنی

مطالعه بیشتر...

لغو مجمع

لغو مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 1396

مطالعه بیشتر...

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال1396

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سال 1396

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ