شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

نشست مشترک به منظور شروع به کار مجدد معدن زمستان یورت.

مطالعه بیشتر...

دوره ایمنی اکلن 4 خرداد96

برگزاری دوره ایمنی در معدن اکلن 4 به همت واحد ایمنی

مطالعه بیشتر...

لغو مجمع

لغو مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 1396

مطالعه بیشتر...

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال1396

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مطالعه بیشتر...

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ