شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

سود سهام

jgfhgfjyhg

'piklkjhfgjhn

Certificate

 

 

 

مالی

مدیریت مالی، مدیریت بر منابع و مصارف است.

هدف مدیریت مالی: هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور می­باشد و به بیان دیگر می­توان گفت: مهمترین هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران می­باشد.